Zanim wybudujesz, pomyśl o środowisku

Zanim wybudujesz, pomyśl o środowisku

Poniżej znajdziesz regulamin sklepu internetowego ecoleaders.pl w którym zawarte zostały informacje m.in. o sposobie złożenia zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży, formach szkoleń i płatności dostępnych w sklepie, procedurze odstąpienia od umowy, czy postępowaniu reklamacyjnym.

Sklep należy do K.M.R. INWESTYCJE Sp. z o.o. ul. Jana Pawła II 24/68, 05-500 Piaseczno, NIP 1231413375, REGON 381507324, KRS 0000752092.

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
 2. Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę sprzedaży niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 3. Szkolenie – usługa szkoleniowa z określonej dziedziny realizowana przez EcoLeaders mająca na celu przedstawienie odbiorcom tej usługi – Uczestnikom, określonej wiedzy. Prowadzone stacjonarnie lub zdalnie w zależności od wybranej przez Kupującego opcji,
 4. Uczestnik – osoba fizyczna lub prawna zgłoszona do udziału w Szkoleniu,
 5. Serwis – serwis internetowy działający pod adresem https://ecoleaders.pl, w którym zamieszczane są oferty Szkoleń organizowane przez EcoLeaders oraz, poprzez który Uczestnik dokonuje zgłoszenia do udziału w Szkoleniu,
 6. Sprzedawca – K.M.R. INWESTYCJE Sp. z o.o. ul. Jana Pawła II 24/68, 05-500 Piaseczno, NIP 1231413375, REGON 381507324, KRS 0000752092,
 7. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Serwisu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie,
 8. Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu,
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży produktu lub produktów ze sprzedawcą.
 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupujących usługi drogą elektroniczną. Za pośrednictwem Sklepu, Kupujący może dokonać zakupu produktów uwidocznionych na stronach Sklepu.
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.
 3. Do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do dokonania zakupu w Sklepie, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:

         dostęp do Internetu, standardowy system operacyjny, przeglądarka internetowa, posiadanie aktywnego adresu e- mail. Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem.

 1. Zakazane jest podczas korzystania ze Sklepu dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie.
 2. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto.
 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną (proces zakupu).
 2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia szkolenia/szkoleń w Sklepie. 

Złożenie zamówienia możliwe jest bez konieczności założenia konta w Sklepie.

 1. Jeżeli Kupujący zdecyduje się założyć konto w Sklepie, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego również usługę drogą elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu konta w Sklepie. W koncie przechowywane są dane Kupującego oraz historia złożonych przez niego zamówień w Sklepie. Kupujący loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła.
 2. Założenie konta w Sklepie odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie, za pomocą automatycznego mechanizmu Sklepu, formularza rejestracyjnego. Z chwilą przesłania formularza rejestracyjnego, między Kupującym a Sprzedawcą zawierana jest umowa o prowadzenie konta w Sklepie. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony, a Kupujący może tę umowę wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym w każdej chwili, usuwając konto.
 3. Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Kupującego nieodpłatnie.
 4. Odpłatne są natomiast umowy sprzedaży zawierane za pośrednictwem Sklepu. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 5. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
 6. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail info@ecoleaders.pl W reklamacji Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.
 1. Kupujący może złożyć zamówienie jako zarejestrowany klient albo jako gość.
 2. Zarejestrowanym klientem jest Kupujący, który posiada konto w Sklepie. Kupujący może założyć konto z poziomu Sklepu.
 3. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie formularza zamówienia po uprzednim dodaniu do koszyka interesujących Kupującego produktów/szkoleń. W formularzu konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Na etapie składania zamówienia następuje również wybór metody płatności za zamówienie. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym Kupujący powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących regulaminu, Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą.
 4. W formularzu zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedawcy co do ich poprawności. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Kupującego.
 5. Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 4 powyżej.
 1. Dostępne metody płatności za zamówienie opisane są na stronach Sklepu oraz prezentowane są Kupującemu na etapie składania zamówienia.
 2. Płatności przelewem. Klient obowiązany jest do dokonania płatności na wskazany na stronie nr rachunku w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane. W tytule przelewu proszę wpisać nr zamówienia.
 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 3. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail: info@ecoleaders.pl
 4. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 5. Skutki odstąpienia od Umowy:
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
 7. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie wiązało się z żadnymi kosztami.
 1. Aktualne informacje dotyczące reklamacji i zwrotów umieszone są w polityce reklamacji i zwrotów dostępnej na stronie https://ecoleaders.pl/polityka-prywatnosci/
 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą towarów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:

– zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,

– zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym, a Sprzedawcą,

– skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

 1. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubownie.uokik.gov.pl.
 2. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 1. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że treści zawarte w Sklepie, produkty elektroniczne oraz materiały tekstowe, graficznie i zdjęciowe wchodzące w skład produktów fizycznych objęte są ochroną prawa autorskiego, a prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
 2. Bezprawne rozpowszechnianie treści lub materiałów, o których mowa w ust. 1 powyżej, będą skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną. W takiej sytuacja Sprzedawca podejmie kroki prawne niezbędne do ochrony swojej własności intelektualnej.
 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw- w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Kupujący, którzy posiadają konto w Sklepie o każdej zmianie Regulaminu zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną na adres e-mail przypisany do konta. W przypadku braku akceptacji treści nowego Regulaminu, Kupujący ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę o prowadzenie konta poprzez usunięcie konta lub złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia, w dowolnej formie, o wypowiedzeniu umowy o prowadzenie konta.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.10.2023

ZASADY DOTYCZĄCE SZKOLEŃ

1. Zawarcie Umowy przez Kupującego równoznaczne jest z oświadczeniem Kupującego, który tym samym oświadcza, że znany jest mu przedmiot, zakres oraz cel Szkolenia.

2. Zawarcie Umowy przez Kupującego uprawnia go do:

a. udziału w Szkoleniu po uprzednim formalnym zarejestrowaniu oraz zakupie Szkolenia

b. otrzymania Materiałów, o ile takie są przewidziane w ramach zakupionego

Szkolenia

c. odbycia szkolenia w wybranej formie: online lub stacjonarnie w lokalizacji wskazanej w wiadomości email potwierdzającej zakup Szkolenia i wzięcie w nim udziału.

3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian harmonogramu Szkoleń, miejsca prowadzenia Szkolenia oraz osoby prowadzącej Szkolenie, jak również prawo do odwołania Szkolenia z ważnej przyczyny, za którą uznaje się, z uwagi na charakter i cel Szkolenia, wyłącznie obiektywną niemożność zaprezentowania i dostarczenia Szkolenia.

4. W sytuacji, o której mowa w pkt 3 Sprzedający powiadamia Kupującego o powyższych zmianach w formie pisemnej (e-mail) oraz jest zobowiązany do zwrotu opłaty sza Szkolenie, bez dodatkowych opłat czy roszczeń wynikających z udziału Kupującego w Szkoleniu. W wyjątkowych okolicznościach i przy zgodzie obu stron, Kupujący zachowuje prawo do przełożenia Szkolenia na uzgodniony przez strony termin.

5. Kupujący nie jest uprawniony do rejestrowania lub utrwalania w jakikolwiek sposób przebiegu Szkolenia z wyjątkiem odręcznie sporządzanych, pisemnych notatek, chyba że obie strony wyrażą na to zgodę w formie pisemnej.

6. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że przebieg Szkolenia może być utrwalany na fotografiach lub materiale audiovideo przez Sprzedającego. Kupujący wyraża zgodę na rejestrowanie jego wizerunku oraz na wprowadzenie przez Sprzedającego do obrotu nośników, na których utrwalony zostanie wizerunek Kupującego.

7. Kupujący wyraża zgodę na publikowanie jego wizerunku w sieci internetowej, na social mediach Sprzedającego oraz w innych miejscach jako materiał podsumowujący przebieg Szkolenia i w celach promocyjnych.

8. W przypadku zarezerwowanych i opłaconych Szkoleń, w których Kupujący nie może wziąć udziału, uprawniony jest on do przeniesienia prawa do udziału w nich na wskazaną przez niego osobę, pod warunkiem zawiadomienia Sprzedającego o powyższym najpóźniej na 14 (czternaście) dni roboczych przed rozpoczęciem Szkolenia. 

9. Sprzedający i jej upoważnieni Przedstawiciele mogą poprosić uczestnika o opuszczenie Szkolenia (za zwrotem kosztów potrąconych o wartość częściowego udziału w szkoleniu; kwota ta będzie obliczona proporcjonalnie do planowanej długości szkolenia i czasu, w którym uczestnik brał w szkoleniu udział) w przypadku powtarzającego się regularnie nieodpowiedniego zachowania uczestnika, to jest w szczególności jeśli Uczestnik pozostaje pod wpływem alkoholu, narkotyków, używa wobec prowadzącego lub innych Uczestników słów powszechnie uznanych za obraźliwe, zakłóca przebieg wystąpień prowadzącego lub innych osób wypowiadających się podczas Szkolenia i jeśli w konsekwencji zakłóca to przebieg szkolenia i oddziałuje negatywnie na proces szkolenia całej grupy.

10. Jeżeli Szkolenie zostanie zakłócone lub uniemożliwione z powodu siły wyższej rozumianej w szczególności jako pożar, przerwy w dostawie energii, powódź i inne nieprzewidziane zdarzenia lub z powodu strajków, protestów i innych zdarzeń pozostających poza bezpośrednim wpływem stron Umowy, Sprzedający może przełożyć Szkolenie na inny termin, wybierając także inną lokalizację. W wyjątkowych sytuacjach ze względu na bezpieczeństwo i zdrowie pracowników Kupującego i uczestników Szkolenia – szkolenie może zostać zamienione na Szkolenie online. Nie upoważnia to uczestnika do zwrotu wpłaconych środków.

11. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy dot. Szkolenia. Oświadczenie może złożyć Przedstawiciel Sprzedającego w przypadku:

a. niedokonania przez Kupującego opłaty za Szkolenie lub dokonania opłaty niepełnej,

b. powstania zaległości płatniczych po stronie Kupującego przekraczających 14 (czternaście) dni roboczych i ich nieuregulowania pomimo wyznaczenia przez Sprzedającego dodatkowego, co najmniej 7- dniowego terminu.

12. Sprzedający może odstąpić od Umowy lub jej części w postaci pojedynczego Szkolenia bez podania przyczyn najpóźniej na 14 (czternaście) dni roboczych przed planowanym terminem Szkolenia powiadamiając o tym Kupującego drogą elektroniczną (za pośrednictwem e-mail). W takim przypadku Sprzedający zwróci Kupującemu płatności dokonane na podstawie Umowy w terminie kolejnych 30 (trzydziestu) dni roboczych, a Kupujący zrzeka się wszelkich pozostałych roszczeń w stosunku do Sprzedającego związanych z dokonanym odstąpieniem.

13. Z zastrzeżeniem postanowień Umowy oraz przepisów bezwzględnie obowiązującego prawa, w przypadku rezygnacji Kupującego z udziału w Szkoleniu po upływie 14 dni roboczych, Kupującemu nie przysługuje zwrot dokonanych opłat.

14. W przypadku Szkoleń, Sprzedający nie zapewnia Uczestnikowi Szkolenia dojazdu i zakwaterowania, za wyjątkiem ofert w których wyraźnie zaznaczono, iż cena obejmuje w/w usługi (dojazd i zakwaterowanie).