Zanim wybudujesz, pomyśl o środowisku

Zanim wybudujesz, pomyśl o środowisku

Świadectwo charakterystyki energetycznej – co to jest i kiedy jest wymagane?

Świadectwa charakterystyki energetycznej (certyfikaty energetyczne) stały się w ostatnim czasie jednym z kluczowych dokumentów w procesie planowania, budowy i modernizacji budynków. W tle tych działań stoi nowelizacja ustawy o charakterystyce energetycznej budynków i nowelizacja Prawa budowlanego, które precyzują istniejące już przepisy i dostosowują je do regulacji unijnych. Wyjaśniamy, czym dokładnie jest oraz kiedy należy sporządzić świadectwo energetyczne budynków.

Świadectwo energetyczne – co to jest?

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku, inaczej paszport czy certyfikat energetyczny to dokument, który określa zapotrzebowanie nieruchomości na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb związanych z jej użytkowaniem. Innymi słowy: wskazuje, ile energii zużyją użytkownicy na ogrzewanie i wentylację, przygotowanie ciepłej wody użytkowej, chłodzenie, a także oświetlenie nieruchomości (w przypadku budynków niemieszkalnych). Certyfikaty energetyczne są wydawane przez specjalistę, gdy budynek jest oddawany do użytku i stanowią element dokumentacji technicznej.

Co istotne, charakterystyka energetyczna budynku nie tylko przedstawia jego obecną „jakość” w zakresie zapotrzebowania na prąd, ale też zawiera rozwiązania, które mają pomóc zmniejszyć zużycie energii. A tym samym: zbliżać się w kierunku zrównoważonego rozwoju oraz ograniczyć swoje wydatki.

W jakim celu sporządza się certyfikat energetyczny?

Podstawowym celem wprowadzonego obowiązku wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej budynku jest powszechne promowanie budownictwa efektywnego energetycznie oraz zwiększanie świadomości społecznej w zakresie możliwości uzyskania oszczędności energii w budynkach.

Właściciel, najemca czy użytkownik budynku, dzięki informacjom zawartym w świadectwie jest w stanie określić orientacyjne roczne zapotrzebowanie na energię, a co za tym idzie: koszt utrzymania związany ze zużyciem energii. Zasady sporządzania i przekazywania certyfikatów energetycznych zostały określone w ustawie z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków.

Kto musi mieć świadectwo charakterystyki energetycznej?

Certyfikat energetyczny budynku jest wymagany, gdy:

 1. nieruchomość lub jej część mają zostać sprzedane,
 2. budynek lub jego część są przeznaczone do najmu.

Z charakterystyki energetycznej są zwolnione budynki:

 • wykorzystywane na własny użytek,
 • podlegające ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków,
 • używane jako miejsce kultu i do działalności religijnej,
 • przemysłowe i gospodarcze, gdy nie są wyposażone w instalacje zużywające energię (poza instalacją oświetlenia wbudowanego),
 • przeznaczone do mieszkania przez okres nie dłuższy niż 4 miesiące w roku,
 • wolnostojące o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2,
 • należące do gospodarstw rolnych o wskaźniku EP nie wyższym niż 50 kWh/(m2 rocznie),

Jak długo ważne jest świadectwo charakterystyki energetycznej?

Certyfikaty energetyczne są ważne przez 10 lat od dnia sporządzenia, w przypadku tych wydanych po wejściu w życie nowych przepisów (28 kwietnia 2023 r.). Dokumenty wydane przed datą obowiązywania nowelizacji ustawy zachowają swoją ważność przez okres, na jaki zostały sporządzone.

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku może też stracić ważność przed upływem danego terminu. Dzieje się tak w momencie, gdy zostaną przeprowadzone roboty budowlano-instalacyjne, w wyniku których zmianie ulegnie charakterystyka energetyczna budynku lub jego części (np. wymiana okien, przejście na odnawialne źródła energii, docieplenie budynku).

W jakiej formie przekazywane jest świadectwo energetyczne budynku?

Dzięki nowelizacji przepisów i ich wejściu w życie od 28 kwietnia 2023 r. certyfikat energetyczny można otrzymać w formie:

 • papierowej – opatrzone numerem nadanym w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków oraz podpisem osobistym osoby uprawnionej

lub

 • elektronicznej – opatrzone numerem nadanym w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków oraz kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby uprawnionej.

Brak świadectwa energetycznego – czy grozi karą?

Czy brak posiadania świadectwa jest karalny? Tak. Właściciele budynków, lokali, mieszkań, którzy nie zastosują się do obowiązujących przepisów i nie przedstawią świadectwa energetycznego podczas transakcji sprzedaży lub wynajmu nieruchomości, będą musieli zapłacić karę grzywny w wysokości do 5 tys. zł.

Opracowanie: mgr inż. Katarzyna Dybowska